.
Почетна   |   е-пошта    |    Запослени    |    Презент 

   Производи:
   КИС (2009)
   Клинички инф. подсистем
   Подсистем за д. здравља
   Подсистем за рад сестара
   Подсистем за апотеке
Почетна > Производи
 

На овој страници приказани су производи које нудимо и имплементирамо а који већ функционишу у здравственим установама и што је јако битно расположиви су одмах. Производи представљају интегрална решења која покривају све процесе у здравственим установама, било да су у питању установе примарне, секундарне или терцијарне заштите. Наши системи су резултат 20 годишњег искуства и развијања у информатици у здравству. Наши системи се могу увести за минималним улагањима уколико постоји комуникациона и рачунарска опремљеност.

   

КИС (2009)

КИС информациони систем је резултат 20 годишњег искуства и развоја, најбоље праксе у многим здравственим установама у Србији. До 1999. године систем је радио у ДОС алатима и функционисао углавном на нивоу елементарног вођења евиденције, фактура, кадрова, апотеке а мало укључивао у рад медицинско особље. 1999. године се развија прва верзија система у савременим алатима и за Windows окружење и имплементира у Клиници за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"у Београду. Од 1999. до данас систем је имплементиран у многим установама а тим од 30ак људи, састављен од здравствених радника и инжењера информатике, заједничким радом и анализом су константно развијали, унапређивали, побољшавали перформансе система и прилагођавали га специфичним потребама запослених у здравственим установама.

Постоје посебни подсистеми за терапије и рад сестара, као и за апотеку, лабораторију, дијагностику, операције, протетику, болничку кухињу, домове здравља, клинике итд. и сви су интегрисани у јединствени систем који представља КИС .

КИС треба да буде подршка реформи и развоју здравственог система, без обзира на то где је имплементиран и као такав подржава нове моделе организације.

КИС се ослања на примарну здравствену заштиту као основу за развој специјализованих информационих система посебних намена (Клинички ИС, Болнички ИС, Телемедицина, Складиштење података и СПО (Системи за Подршку Одлучивању) за стратешки менаџмент итд. )


КИС- Интегрални информациони систем здравства

КИС

 • Треба да представља централно место интеграције, смештања и прегледања свих типова информација које се јављају у здравственим установама,
 • Је ефикасан алат управљања целом установом на најбољи начин,
 • Успоставља позитивну комуникацију и кооперацију између удаљених локација и различитих типова установа здравствене заштите.

КИС покрива два основна сегмента рада установа:

 • 1.Сегмент медицине
  • Основна делатност установа здравствене заштите
  • Услуге, лекови, здравствене процедуре и процеси итд.
 • 2.Пословни сегмент
  • управљање и вођење установе, администрација, кадрови, обрачуни, плате, финансије, подршка одлучивању итд. су покривени системом

Систем подржава све формате података који могу настати у установи и везује их за пацијента било да су у питању: текст, слика, видео, 3Д слике, низ 3Д слика, DICOM...Сви подаци о пацијенту се налазе на једном месту у ДМД - Дигитализованом Медицинском Досијеу и веома их је лако претражити и прегледати.

Безбедност и заштита података

Безбедност и приватност података пацијента су једна од кључних ставки која је разматрана у систему и она је била предмет посебне студије. У оквиру безбедности развијани су следећи аспекти:

 • Идентификација и ауторизација корисника
 • Различити нивои приступа подацима у зависности од предефинисаних права (свако види само оне податке који су неопходни за његова рад(сестра, лекар...))
 • Сви подаци који се тичу пацијента су заштићени физички и софтверском заштитом система

Базе података које су интегрисане у систем - за ефикаснију контролу и лакши рад

 • База осигураника са ЈМБГ
 • База осигураника који плаћају допринос
 • База свих установа здравствене заштите (примарна секундарна нега, клинике, специјализоване установе, апотеке итд.)
 • База запослених у конкретној установи
 • База лекова и препарата
 • Табела стандардних услуга
 • МКБ 10 (Међународна Класификација Болести)
 • Табела ортопедских помагала

Заједнички део (база) свих медицинских подсистема

Постоји део система који се тиче општег дела рада установа и он је заједнички за све подсистеме медицинског сегмента: подсистем за домове здравља (намењен установама примарне здравствене заштите ), клинички информациони подсистем (намењен установама секундарне и терцијарне здравствене заштите), подсистем за рад сестара, подсистем за лабораторију, дијагностику и болничку апотеку и др. У зависности од специфичности рада установа ова заједничка основа надограђивана је различитим бројем разноврсних модула.

Општи део садржи следеће делове који су заједнички за све подсистеме:

Администрација пацијента

 • Здравствени картон
 • Евиденција посете пацијента
 • Партиципација
 • Епизоде лечења
 • Заказивање прегледа / пријема

Кадровска евиденција

 • Каталог стручних звања
 • Специјалности у оквиру установе
 • Евиденција медицинског особља
 • Припадност запослених организационим целинама (одељењима)

Организациона структура

 • Врсте организационих целина у установи
 • Каталог организационих целина у установи
 • Хијерархија организационих целина

Подешавање система-окружења у коме се ради

 • Дефинисање параметара радног процеса попут
 • Одељења, лекара, протокола, терапијске јединице, сета услуга које се најчешће користе итд.

Формирање фактуре према РЗЗО

 • Израда и преглед фактуре за период

Каталози и шифарници

 • МКБ 10 класификација болести
 • Каталог услуга РЗЗО
 • Каталог интерних услуга
 • Каталог општина
 • Каталог предузећа
 • Каталог занимања, итд

Клинички информациони подсистем


Клинички информациони подсистем је апликација којa је намењена свим установама секундарне, Болнице општег типа (хирургија, интерна, гинекологија и акушерство, педијатрија), и терцијарне здравствене заштите а то су: Специјалне болнице, Клинике, Институти, Клинички центри, Клиничко болнички центри. Систем подржава њихов рад у свим деловима.

1999. године се развија прва верзија система у савременим алатима и за Windows окружење и имплементира у Клиници за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"у Београду. Од 1999. до данас систем је имплементиран у многим установама а тим од 30ак људи, састављен од здравствених радника и инжењера информатике, заједничким радом и анализом константно су развијали, унапређивали, побољшавали перформансе система и прилагођавали га специфичним потребама запослених у здравственим установама.

Што се тиче структуре клиничког информационог подсистема поред дела који је заједнички за све установе он обухвата још и модуле за:

Преглед пацијента

 • Анамнеза, налаз и мишљење лекара
 • Унос дијагнозе
 • Налози за лабораторијске претраге
 • Налози за дијагностичке претраге
 • Упут у другу установу ради накнадних претрага
 • Прописивање медикаментозне терапије
 • Прописивање друге терапије (електро, физио, хемо, психијатријске..)
 • Преглед резултата лаб/диј претрага кроз систем
 • Формирање налаза лекара специјалисте
 • Евидентирање пружених услуга

Стационарно лечење

 • Пријем пацијента и формирање историје болести
 • Прописивање неге
 • Прописивање дијете
 • Прописивање терапије лековима
 • Прописивање остале терапије
 • Евиденција декурзуса (контролних прегледа пацијента у стационару)

Терапије

 • Евиденција посете терапијским јединицама
 • Разрада планова терапије добијених од лекара
 • Планирање терапије
 • Евидентирање пружених терапијских услуга
 • Евалуација терапије

Mодул за операције

 • планирање и заказивање операција по операционим салама
 • евиденција потрошног материјала и имплантаната за операције
 • протокол операција
 • израда операционог плана
 • израда операционих листа
 • Евидентирање оперативних тимова
 • евиденција утрошеног материјала и имплантаната по операцијама
 • евиденција оперативних дијагноза и услуга

Модул за протетику

 • Прописивање помагала
 • Протокол посета ради помагала
 • Евиденција захтева за помагалима
 • Израда упитника за помагало
 • Евиденција материјала/робе /производа у магацину помагала
 • Формирање документације за издато помагало
 • Могућност обрачуна цене помагала
 • Статистика издатих помагала по различитим критеријумима

Модул за болничку кухињу и дијете

 • Каталог намирница са нутритивним и енергетским вредностима
 • Прописивање дијете од стране лекара
 • Дефинисање дијета, јела и рецептура за јела
 • Могућност дефинисања кала-отпада намирница у рецептури
 • Евидентирање захтева за дијетама са одељења
 • Контрола расположивости намирница у магацину
 • Формирање збирног требовања намирница за магацин
 • Преузимање свих захтева од стране болничке кухиње
 • Евидентирање пријема/издавања намирница са роковима трајања
 • Могућност обрачуна цене оброка

Лабораторија, дијагностика

 • Евиденција посете
 • Евиденција резултата претраге у систему
 • Евидентирање пружених услуга
 • Аквизиција података са лабораторијских и дијагностичких уређаја

Апотека

Подсистем за домове здравља


Информациони подсистем за примарну здравствену заштиту је апликација којa је намењена свим установама примарне здравствене заштите тј. домовима здравља и подржава њихов рад у свим деловима: oпштa медицина, дечја стоматолигија, педијатрија, гинекологија, хитна помоћ, санитетски превоз.

Систем чини јединствену функционалну целину потребну да се комплетно замени стари начин вођења картона пацијента. Систем омогућава лекару брз, једноставан и функционалан рад, као и праћење пацијента у сваком сегменту процеса дијагностике и лечења, без обзира на број служби у оквиру установе које је пацијент посетио. Сви општи подаци о пацијенту и историја претходних посета су у сваком тренутку брзо и лако доступни.

Oвај систем наклоњене су кориснику што се пре свега огледа у једноставном уносу, приступу и прегледу података с циљем да се поспеши свеукупни квалитет савременог начина рада у здравственој установи. Предност коришћења информационог система за примарну заштиту посебно долази до изражаја при креирању здравствено-статистичких извештаја и евиденција које више инстанце захтевају од установа примарне здравствене заштите. Извештаји се из базе раније унетих података брзо и лако генеришу те прослеђују на виши ниво.

Што се тиче структуре подсистема за примарну здравствену заштиту поред дела који је заједнички за све установе он обухвата још и:

Преглед пацијента

 • Анамнеза, налаз и мишљење лекара
 • Унос дијагнозе
 • Налози за лабораторијске претраге
 • Налози за дијагностичке претраге
 • Упут лекару специјалисти
 • Упут у другу установу
 • Прописивање медикаментозне терапије
 • Прописивање интервенције у превијалишту
 • Потврда о боловању
 • Преглед резултата лаб/диј претрага кроз систем
 • Евидентирање пружених услуга

Лабораторија, дијагностика

 • Евиденција посете
 • Евиденција резултата претраге у систему
 • Евидентирање пружених услуга
 • Аквизиција података са лабораторијских и дијагностичких уређаја

Апотека

Подсистем за рад сестара


Подсистем за рад сестара је развијен у сусрет новим стандардима који се уводе у здравству а тичу се процедура рада сестара. Нови стандарди подразумевају тачно прописане активности које сестра треба да обави у зависности од тегоба и стања пацијента, сестринске неге, сестринске терапије итд.

Поред дела који је заједнички свим подсистемима он обухвата још и делове за:

 1. ПЛАНИРАЊЕ НЕГЕ
  • Оцена угрожености по Waterlow скали
   • Конституција
   • Континенција
   • Тип коже
   • Покретљивост
   • Пол и старост
   • Исхрана
   • Додатна угроженост
   • Неуролошке сметње
   • Операције, повреде
   • Лекови
  • Заказивање дијагностичких и терапеутских процедура и других интервенција
  • Утврђивање потреба
  • Сестринска дијагноза
  • Циљеви неге

 2. СПРОВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
  • Евиденција виталних функција и других показатеља здравља
  • Евиденција узетог биолошког материјала
  • Евиденција дате медикаментозне терапије
  • Евиденција дијета
  • Евиденција неге

 3. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕГЕ И АНАЛИЗА
  • Листа услуга по сестрама и пацијентима
  • Листа неге по сестрама, пацијентима и одељењима
  • Листа дате медикаментозне терапије по пацијентима и одељењима
  • Приказ стања декубита код пацијенат на одељењу
  • Листа пацијената на одељењу по сестринским дијагнозама


Подсистем за апотеке


Подсистем за апотеке је апликација која подржава рад болничке или клиничке апотеке. Увођењем овог система омогућава се праћење утрошака лекова и смањује могућност манипулације и злоупотребе лекова. Сви подаци се могу пратити и упоређивати, тако да се може увидети свака нелогичност и одмах проверити.

Модул за апотеку садржи

 • Дефинисање докумената промета
 • Дефинисање група артикала чији се промет врши у апотеци
 • Могућност вођења лекова по ЈКЛ или АТЦ класификацији
 • Шифарник лекова, потрошног и санитетског материјала
 • Евидентирање лекова на позитивној листи
 • Каталог добављача и произвођача лекова
 • Књижење докумената промета
 • Историјат цена лекова
 • Евидентирање примљених и издатих лекова са роковима трајања
 • Листе утрошка лекова и материјала по групама
 • Листа промета лекова, картица појединих артикала
 • Утрошак по одељењима за период материјално финансијскиПрава  Приватност података  |   Мапа странице